Ստուգման մեթոդոլոգիա

On the main
Իմաստում կազմերպությունների (այդ թվում ՀԿ-ների և բարեգործական հիմնադրամների) հուսալիության ապահովումն առաջնային է:Նվիրաբերողների համար թափանցիկությունն ու վստահությունը պահպանելու համար մենք իրականացնում ենք մանրակրկիտ իրավական և ֆինանսական ստուգման գործընթաց Իմաստի հարթակում համագործակցություն փնտրող բոլոր կազմակերպությունների համար:

Իրավաբանական ստուգման շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝
 • Կազմակերպության իրավաբանական կարգավիճակը,
 • Կազմակերպության գործունեության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը,
 • Կազմակերպության գործունեության թափանցիկությունը,
 • Կազմակերպության ներգրավվածությունը դատական վեճերում, կազմակերպության բարի համբավը։

Ֆինանսական ստուգման շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման վարումը, հարկային պարտավորությունների կատարումը,
 • Կազմակերպության գործունեության անընդհատությունը,
 • Ֆինանսավորման աղբյուրների առկայությունը,
 • Նախկինում իրականացրած ծրագրերը։

Ստուգման գործընթացը բաղկացած է երեք փուլերից՝ (1) փաստաթղթերի հայցում և տեղեկատվոության ինքնուրույն հավաքագրում, (2) հավաքագրված փաստաթղթերի և տեղեկատվության ուսումնասիրություն, (3) կարծիքի տրամադրում։

Փուլ 1․ Փաստաթղթերի հայցում և տեղեկատվության ինքնուրույն հավաքագրում

Առաջին քայլով ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են հայցվում համագործակցության հնարավորություն փնտրող կազմակերպությունից։ Հայցվող փաստաթղթերն են՝ Կազմակերպության գրանցման վկայական (քաղվածք պետական ռեգիստրից)։

Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերը։
Կազմակերպության ղեկավար մարմինների կողմից կայացված որոշումների օրինակներ։
 • Աշխատանքային պայմանագրերի օրինակներ։
 • Քաղվածք Կազմակերպության աշխատողների վերաբերյալ (Ներառյալ կազմակերպությանը ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ)։
 • Նվիրատվությունները հավաքագրելու եղանակների (բանկային հաշիվ, էլեկտրոնային դրամապանակ, անկանխիկ և այլն) մասին տեկեկանք։
 • Հարկային հաշվետվություններ։
 • Աուդիտորական եզրակացություն (առկայության դեպքում)։
 • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվեվություն։
 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր։

Բուն ստուգման գործընթացը սկսելուց առաջ մասնագետները, չբավարարվելով միայն ներկայացված փաստաթղերով, իրականացնում են նաև համացանցի բաց աղբյուրներում առկա և ստուգման համար օգտագար տեղեկատվության հավաքագրում։ Բավարար փաստաթղթերի և տեղեկատվության առկայության պարագում է միայն անցում կատարվոում երկրորդ փուլին։

Փուլ 2․ Հավաքագրված փաստաթղթերի և տեղեկատվության ուսումնասիրություն

Այս փուլի ընթացքում մեր մասնագետները մանրակրկիտ ուսումնասիրում են տրամադրված բոլոր փաստաթղթերը։ Առանձնակի դիտարկման է ենթարկվում կազմակերպության կանոնադրությունը, հարկայի, ֆինանսական հաշվետվությունները, աուդիտորական եզրակացությունները, բացահայտվում են ՀՀ օրենսդրությանը դրանց համապատասխանությունը։ Ուսումնասիրվում է կազմերպության պաշտոնական կայքում, սոցիալական էջերում, երրորդ անձանց կողմից տեղադրված և կազմակերպությանը վերաբերող գրառումներում, տեսագրություններում առկա տեղեկատվությունը և այլ նյութերը։ Հետազոտվում են datalex.am, petekamutner.am, azdarar.am
կայքերում ինչպես նաև զանգվածային լրատվության միջոցներում կազմակերպությանը վերաբերող նյութերը։ Ստուգման ընթացքում բացահայտված անհամապատասխանություններն ու թերությունները բաժանվում են ցածր, միջին և բարձր ռիսկայնության խմբերի։

Փուլ 3․ Կարծիքի տրամադրում

Ուսումնասիրության արդյունքում մասնագետները Իմաստին կարծիք են տրամադրում կազմակերպության ստուգման արդյուքնում հայտնաբերված թերությունների վերաբերյալ։ Նշվածի արդյունքում ձևավորվում է ստուգված կազմակերպության հետ համագործակցության ռիսկայնության աստիճանը։ Իմաստը կազմակերպության հետ
համագարծակցելու որոշում է կայացնում կախված նրանց ռիսկայնության աստիճանից։ Բարձր ռիսկայնության աստիճան ունեցող կազմակերպությունները չեն հաղթահարում Իմաստի կողմից կազմակերպված ստուգումը։ Նման կազմակերպությունների մուտքը հարթակ չի թույլատրվում։ Միջին և ցածր ռիսկայնության թերությունների հայտնաբերման դեպքում մասնագետներն առաջարկում են այդ թերությունների վերացման տարբերակներ և այլ առաջարկություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել կազմակերպության համար։
Ստուգման գործընթացի վերաբերյալ ցանկացած հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: Ձեր վստահությունը մեր հարթակի նկատմամբ մեր ամենաբարձր առաջնահերթությունն է:

The future of Armenia
in your hands
Follow us and see the change!
Facebook
Instagram
Point your phone camera at the QR code to download the app